Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Quo Vadis (ποῦ πᾶμε); ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ !

Posted by Θεοφύλακτος Ακρίτας  |  at  1:50 π.μ. No comments

Προσπαθοῦμε νὰ εἴμαστε αἰσιόδοξοι ἀλλὰ τὰ γεγονότα βοοῦν τελείως τὸ ἀντίθετο, ὄχι μόνο γιὰ τὸ παρὸν ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ πολὺ ἀβέβαιο μέλλον.
Ἀπὸ παντοῦ τὰ προβλήματα καθημερινῶς πολλαπλασιάζονται - «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται».
Ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας ὄχι μόνον δὲν σηκώνει τὸ ἀνάστημά της ἀλλὰ ἀπεναντίας καθεύδει καὶ πασχίζει νὰ «κολλήσῃ στὴν καρέκλα» καὶ νὰ ἀναρριχηθῇ ἀκόμη πιὸ ψηλά, ὀμνύοντας γῆ καὶ ὕδωρ. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ στερουμένοι «ἠθικῆς σπονδυλικῆς στήλης» εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀναφωνοῦν στὸ κάθε αἰσχρὸ κατεστημένο: «ὄχι μόνο πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γάϊδαρος» !!!!!. Τοιουτοτρόπως συμβάλλει ἀμέσως ἤ ἐμμέσως στὴν συνεχῆ κατάπτωση τῶν ἠθῶν καὶ ἀξιῶν. Ἔτσι ὁ κάθε ἕνας «μανδαρίνος» καὶ ὁ κάθε δοκησίσοφος καθίσταται ἐκκρεμὲς καὶ ἄλλοτε μὲν τὸ παίζει ἄκρως δεξιὸς καὶ ἄλλοτε κεντρῶος καὶ ἄκρος ἀριστερός.
Ἔτσι ἐφαρμόζονται:
ὁ Ψαλμός : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν» καὶ τὸ
Γραφικόν : «ἀνὴρ δίψυχος ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ» (Ἰάκ. 1,8).
Δηλαδὴ ὅσοι εἶναι διπρόσωποι ἢ πολυπρόσωποι καὶ ἀνήκουν «ὅπου φυσάει ἄνεμος εὐνοϊκός» εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν εὐημερία τοῦ συνόλου, τὴν κοινωνικὴ γαλήνη καὶ τὴν καθόλου πρόοδο τοῦ λαοῦ.
Οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ θυμοῦνται τὸν Λαὸ μόνο τὶς παραμονὲς τῶν ἐκλογῶν καὶ τοῦ τάζουν «λαγοὺς μὲ πετραχήλια»… Τὸν ὑπόλοιπο χρόνο ὑπάρχουν μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό τους καὶ γιὰ τὸ συρφετό τους. Τὰ συμφέροντα τῆς πλειονότητας, τοῦ συνόλου εἶναι ἐκτὸς τοῦ ἐνδιαφέροντός τους.
Ὅλοι οἱ ἰθύνοντες συμφωνοῦν «ἐπὶ τῷ αὐτῷ» γιὰ εὐτελῆ καὶ εἰς βάρος τοῦ λαοῦ δρώμενα καὶ πραττόμενα.

Μοιάζουν σὰν ἕνα ἀνεγκέφαλο τελάλη ποὺ φωνάζει : «ὅλα τὰ βγάζουμε στὸ σφυρὶ ὅσο κὶ ὅσο, ἀρκεῖ κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι νὰ τὰ πιάσουμε γερὰ ἐμεῖς καὶ οἱ δικοί μας»…
Μοιάζουν οἱ ἰθύνοντες σὰν ἕνα ἀνίκανο και ἀνεγκέφαλο νοικοκύρη, τὸν ὁποῖο ὁ λανθασμένος προγραμματισμὸς τὸν ἀναγκάζει νὰ ξεπουλᾶ τὴν μία μετὰ τὴν ἄλλη ἀκίνητη περιουσία του γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃ καὶ ξεχρεωθῇ. Καὶ ὅταν τελειώσῃ ἡ ἀκίνητη περιουσία του, βάζει ὅσο ὅσο καὶ τὰ τιμαλφή του στὸ ξεπούλημα. Ὅταν δὲ τελειώσουν καὶ αὐτά, ἡ ἀπόγνωσις τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀνηθικότητα, τὸν ἐξευτελισμό, μέχρι καὶ τὴν αὐτοκτονία…
Οἱ ἰθύνοντες ἐφαρμόζουν τὴν παροιμία «ἐγὼ μανούλα χάνομαι καὶ σὺ παντρειὰ γυρεύεις».
Ἐνῷ ἡ Ἀθήνα ἔχει χιλιάδες ἐλλείψεις καὶ ἀνάγκες (ὡς π.χ. τὰ ἑκατομμύρια γοῦβες στὴν ἄσφαλτο καὶ στὰ πεζοδρόμια εἶναι παγίδες θανάτου ἤ σακατέματος, ὄχι μόνον τῶν γερόντων ἀλλὰ καὶ τῶν νέων), ἐν τούτοις οἱ ἰθύνοντες σπαταλοῦν τοὺς φόρους τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ ὀργανώνουν τοὺς ἄρρωστους ὁμοφιλόφυλους καὶ νὰ τοὺς κάνουν «βολτοῦλες»…!!!
Καὶ προτρέπουν ὅλους μας νὰ πᾶμε νὰ τοὺς χειροκρατᾶμε.
Ἔτσι ἡ ἠθικὴ κρίση ὁδήγησε στὴν καλπάζουσα πρωτοφανῆ οἰκονομικὴ κρίση τὶς περισσότερες ἑλληνικὲς οἰκογένειες.
Οἱ πρωταίτιοι τῆς συμφορᾶς «ζοῦν καὶ βασιλεύουν».
Οἱ πανεπιστήμονες ἀετονύχηδες τραπεζῶν αἰσχροκερδοῦν εἰς βάρος τοῦ συνόλου ὑπὸ τὴν προστασία νομοθετικῶν ρυθμίσεων καὶ προστατευτικῶν μέτρων, ἐκμεταλλευόμενοι ἄγρια τὸν βαρύτατα φορολογούμενο φτωχὸ ἑλληνικὸ λαό. Ὅμως κάθε τι τὸ νόμιμο δὲν εἶναι ὁπωσδήποτε καὶ ἠθικό. Ἀπεναντίας εἶναι ἀπάνθρωπο, ἀντικοινωνικό, αἰσχρὸ καὶ φαῦλο.
Οἱ «φίλοι» ἑταῖροι μας ἐφαρμόζουν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, χαϊδεύοντας τοὺς Τούρκους, ποὺ μᾶς στέλνουν ἑκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένα πλάσματα λαθρομετανάστες καὶ πρόσφυγες, ποὺ ἐγκλωβίζονται μέσα στὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μᾶς δημιουργήσουν πάρα πολὺ ἐπικίνδυνες γάγγραινες καὶ ἀσύληπτης διανοήσεως δημογραφικὰ προβλήματα - μωαμεθανοποιήσεως τῆς Ἑλλάδος. Ψεύδονται οἱ ἰθύνοντες, ὅταν λένε ὅτι εἶναι μόνον μερικὲς δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες καὶ ἐξτρεμιστές. Αὐτοὶ θὰ γίνουν ἡ ταφόπλακα τῆς Ἑλλάδος.
Τὰ Μ.Μ.Ε. στεροῦνται πλήρους ἀντικειμενικότητος καὶ συστηματικὰ προβάλλουν μετριότητες ὡς πρότυπα, ἐνῷ λασπολογοῦν ὁμοθυμαδὸν σατανικῶς τοὺς ἐντίμους. Ἔχουν ἐκμαυλίσει τόσο πολὺ μὲ τά «χαζοκούτια» καὶ λοιπὰ τὸ λαό, καὶ τοῦ προβάλλουν μέχρι καὶ τὸν Σουλεϊμὰν τὸν κατακτητήν, γιὰ νὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ φωνάζῃ «ἄρτο καὶ θεάματα».
Μὴ ἀνοίγεις τὸ στόμα σου καὶ τὴν καρδιά σου στὸν καθένα, ζήτημα εἶναι στοὺς χίλιους κι ἄν ἕνας σὲ καταλάβει … »  (Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ).
Πολλοὶ λίγοι οἱ ἁγνοὶ καὶ ἰδεολόγοι. Εὐτυχῶς βέβαια αὐτοὶ οἱ λίγοι εἶναι μαχητικοὶ καὶ ἀποφασισμένοι γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας.
Διατίθενται νὰ συσπειρώνονται γύρω ἀπὸ ὑγιεῖς φορεῖς, ποὺ δὲν βρίσκουν ὅμως κατανόηση ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες.
Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι τὸ μόνο, ποὺ θὰ ἀναγεννήσῃ καὶ θὰ τονώσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Ἄς τὸ σκεφθοῦν καλὰ οἱ ἀμφιβάλλοντες.
Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη δὲν εἶναι «παραμύθι», «οὐτοπία», ὄνειρα «γραφικῶν», «καθυστερημένων», παλαιοημερολογιτῶν, φασιστῶν, ὀπισθοδρομικῶν, ρατσιστῶν, ὅπως θέλουν νὰ τὸ παρουσιάζουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μέσῳ ἀμοραλιστῶν, ἀπάτριδων, ἀντιχριστιανικῶν, ἀντικοινωνικῶν, ἀπανθρώπων ἰθυνόντων τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς, τῆς οἰκονομικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας.
Φαιδρὰ πρόσωπα μέσῳ τῶν ὀργάνων τους αὐτοβαπτίζονται ὡς «ἐρευνητές», «ἱστορικοί», «κοινωνιστές», «οἰκολόγοι», «δημοκρατικοί», «ἀριστερίζοντες».
Πολλοὶ ἄλλοι «μασκαράδες», ἄν καὶ εἶναι αἱμοσταγεῖς λύκοι καὶ οἱ πιὸ ἀδίστακτοι «φασίστες» καὶ ἀπάνθρωποι, παρουσιάζονται ὡς ἄκακα ἀρνία μὲ δορὰ προβάτου.
Αὐτοὶ εἶναι οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὶς πλέον στυγνὲς δικτατορίες τῆς Ὑφηλίου.
Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη εἶναι τὸ  Α καὶ τὸ Ω τῆς Ἑλληνικῆς Ἀναγεννήσεως.
Κουράγιο !

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  210-3254321 www.fotgrammi.gr


Πηγή: Φωτεινή Γραμμή

Η Ελλάδα μέσα στους Αιώνες:

"Ήγγικεν η ώρα, ω Έλληνες, της ελευθερώσεως της πατρίδος μας! Το τέλος των τυράννων είναι αδελφοί μου πασίδηλον.".

Λάβε Ενημερώσεις

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

ΜΟΙΡΑΣΟΥ:

Σχετικά Άρθρα

0 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top